Versie 0.2

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12-07-2014

Simple Seo is er zich van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Simple Seo ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens Simple Seo verzameld wanneer u onze website gebruikt, waarom Simple Seo deze gegevens verzameld en hoe Simple Seo hiermee uw gebruikservaring verbeterd. Zo snapt u precies hoe Simple Seo werkt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Simple SEO. U dient zich ervan bewust te zijn dat Simple SEO niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en online bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid van ons te accepteren.

Simple SEO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hoe gebruikt Simple Seo de verzamelde gegevens?

Bij gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Uw geleverde persoonsgegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of op de servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie met Simple Seo

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden ook hier weer opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Verzamelen van cookies

Simple Seo verzameld cookies via Google Analytics om zo een beter inzicht te krijgen in de navigatie van onze klanten op onze site. Deze cookies kunnen niet worden herleid tot een bepaald persoon of computer dus uw annonimiteit blijft gegarandeerd. Wij gebruiken deze cookies alleen om onze site en diensten te kunnen optimzaliseren.

Cookies zijn tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst wanneer u onze site bezoekt en zorgen ervoor dat wij via Google Analytics kunnen zien hoe u navigeert op onze site omdat Google Analytics die cookies kan volgen en verwerken in hun statistieken programma. Door de Google Analytics statistieken te analyseren kunnen wij zien hoe onze gebruikers de site gebruiken, kunnen wij rapporten over de website-activiteit opstellen en andere diensten aanbieden met betrekking tot website gebruik. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar onze eigen beveiligde servers van Simple SEO of die van een derde partij.

Doeleinden informatie verzameling

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Delen van informatie

De informatie wordt niet gedeeld met derden. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen privacybeleid

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Simple SEO
Joop Geesinkweg 901
1114 AB
Amsterdam
+31 20 561 6036
info@simpleseo.nl

Version 0.2

This page has been last adjusted on 12-07-2014

Simple Seo is aware that you are putting your confidence in us. That is why we are confidentially using your user data when you are visiting our site and never share this data with third parties. Simple Seo sees it as her responsibility to protect your privacy and let you have the best user experience possible on our site at the same time. On this page we will let you know how we are collecting user data when you are visiting our site, why we are collecting this data and how we use this date to improve your user experience on our site. This way you will exactly know how our privacy policy works.

This privacy policy applies to all services offered by Simple SEO. Simple SEO is not responsible for the privacy policies of other websites and other online sources. By using this website you acknowledge that you have accepted our privacy policy.

Simple SEO respects the privacy of all its users and will handle provided user data confidentially.

How does Simple Seo use the collect data?

With the use of our services.

When you apply for one of our services we will ask you to provide us some personal data which enables us to provide these services. This data will be stored on our personal secure servers or on secure servers of third parties. We will not combine this data with other personal data that we might possess.

Communication with Simple Seo

When you are sending us an e-mail or other message, it is possible that we will store this data. Occasionally we will ask for personal data which is relevant for that particular situation. This enables us to answer your questions or requests. Also this data will be stored on our own personal secure servers or servers of third parties. We will not combine this data with other personal data that we might possess.

Collection of cookies

Simple Seo collects cookies through Google Analytics oto get a better understanding of the navigation process on our site of our visitors. These cookies can not be related to a particular person or computer so your anonymity remains guaranteed. We only use these cookies to optimize our web site and services.

Cookies are small text files placed on your computer when you visit our site and ensure that we can see how our visitors navigate through our site with the help of Google Analytics. Google Analytics can track and process cookies into their statistics program. By analyzing the statistics within the Google Analytics program, we can see how users are using our site and enables us to generate reports about our web site activities and offer other services which are related to our web site use. The cookie generated collected data about the use of our web site will be transported to our own secure servers or servers of third parties.

Purposes of data collection

We do not use collected data in any other way than described in this privacy policy unless we have your explicite agreement to do so..

Sharing of information

The collected information will not be shared with thirth parties. In some occasions information can be shared internally. Our employers are obligated to respect the privacy of all data.

Changes of our privacy policy

This privacy policy is tailored to the use and possibilities on this site. Possible changes to this site can lead to changes of the privacy policy. Therefor we advice to regularly check our privacy policy to see if anything has changed.

Choises for sharing user data

We offer all visitors the option to see, change or delete all their personal data that we might posses.

Adjustments or unsubscribing to our newsletter service

Below all newsletters you will find an option to unsubscribe from our newsletter service or change your subscription details.

Adjustments or unsubscribing from our our communication

If you decide that you do not wat your data in our records you have the option to contact us with the request to alter or delete you data from our servers and thirth party servers. Our contact details can be found below.

Disable Cookies

Most browsers standard accept cookies. It is possible however to disable or alter the way of acception of cookies within your browser settings. When disabling the acception of cookies it is possible however that some features on our site will not work properly and that your user experience will decline.

Questions and feedback

We regularly check to see if we comply to this privacy policy. If you have questions about our privacy policy you can contact us:

Simple SEO
Joop Geesinkweg 901
1114 AB
Amsterdam
+31 20 561 6036
info@simpleseo.nl