[:nl]


Voor de meeste bedrijven is hun website het belangrijkste middel om nieuwe klanten aan te trekken, meer omzet en naamsbekendheid te genereren. Het is belangrijk op zijn minst de basis zoekmachine optimalisatie goed in orde te hebben, een strategie uit te stippelen en focus te hebben op de inspanningen en zoekwoorden die het meest en snelste rendement op gaan leveren. Door deze strategie en focus te continueren zult u maximaal rendement behalen uit de online marketing inspanningen en uw site. Onze gratis SEO scan biedt u een onafhankelijke, kritische blik op de sterke en zwakke punten van uw huidige SEO strategie. We kunnen eenvoudig kritieke zwakke punten bloot leggen en aan uw rapporteren. Uiteraard komt dit SEO consult met gepaste oplossingen om van de zwakke punten sterke punten te maken waarmee u de concurrentie kunt verslaan in de zoekmachines.

Wat is inbegrepen in de gratis SEO Quickscan?

Zaken die aan bod zullen komen in de SEO scan zijn o.a.:

  • On-page SEO optimalisatie factoren zoals uw huidige web pagina optimalisatie strategie en zaken waarmee we de conversie optimalisatie kunnen verbeteren.
  • Off-page SEO optimalisatie factoren zoals uw huidige linkbuilding strategie en de gezondheid van uw link profiel te opzichte van enkele top concurrenten.
  • Gratis tips en aanbevelingen die u zelf kunt implementeren of kunt uitbesteden aan 1 van onze specialisten.

Door bovenstaande formulier in te vullen komt u binnen 24 uur te weten hoe uw site ervoor staat en hoe het rendement kan worden verbeterd. De waarde van de SEO quickscan ligt tussen de € 300,- en € 500,-. Wij behouden het recht om sommige aanvragen niet te voorzien van deze gratis dienst wanneer wij van mening zijn dat de site niet genoeg commerciële potentie heeft of zich in een niche bevind waar wij geen zaken mee kunnen of mogen doen ivm non disclosure overeenkomsten. Bedrijven die zeer zeker een gratis SEO scan zullen ontvangen zijn de bedrijven die opereren in interessante commerciële niches, dit kan zowel lokaal als landelijk zijn. De SEO scan geeft een goed beeld van de factoren die Google belangrijk vindt en beloond met goede posities in de zoekmachine van Google.

Wat te doen met de aanbevelingen uit de SEO Analyse?

U kunt enkele aanbevelingen zelf implementeren op uw site of SEO uitbesteden aan onze efficiënte en resultaat gerichte experts. De top positie in Google voor top zoekwoorden met hoge concurrentie zijn alleen weggelegd voor websites die een duidelijke visie en SEO strategie hebben ontwikkeld en de strategie met regelmaat implementeren, evalueren en bijsturen. Vraag vandaag nog onze gratis SEO analyse aan door het formulier in te vullen bovenaan deze pagina.

[:en]
For most companies, their website is the most important lead generator and attracts most of their new customers. A good performing web site can generate more sales and brand awareness. To be able to find found well in the search engines it is important to at least do some basic search engine optimization. A well laid out strategy will result in faster rankings in Google with minimum effort. It will also help to gain focus on particular key phrases which will be used in online promotion and branding outings. By repeating the strategy and keep focus on these keywords and the ever changing search algorithm a maximum return on efforts from the online marketing work will be the result. Our free SEO Report provides an independent, critical look at the strengths and weaknesses of your current SEO strategy. We can easily point out critical weaknesses and report these to you. This free SEO consultation comes with appropriate solutions for your current weaknesses so that you can beat the competition in the search engines.

What is included in the free SEO Scan?

Things that we will cover in the free SEO Scan:

  • On-page SEO optimization factors such as your current web page optimization strategy and things we can improve such as conversion optimization, call-to-actions and graphics.
  • Off-page SEO optimization factors such as your current link building strategy and the health of your link profile compared to some top competitors.
  • Free tips and recommendations that you can implement yourself, or you can outsource it to one of our SEO specialists.

By filling out the above form, you will get to know within 24 hours how your site stands out compared to your competitors and how efficiency can be improved. The value of SEO quick scan is between € 300, – and € 500, -. We reserve the right to refuse some applications if we believe that the site is not commercial valuable enough or is operating in a niche which we cannot or should not do business with respect to non-disclosure agreements. Companies that certainly will receive a free SEO Report are the companies that operate in interesting commercial niches, this can be both local, national and international. The SEO Report gives a good picture of the factors that Google considers important and rewards with good positions in the Google search engine.

What to do with the recommendations of the SEO Analysis?

You can implement some recommendations on your site yourself or outsource SEO service to our efficient and result-oriented experts. The top position in Google for top keywords with high competition are only reserved for websites that have a clear vision and SEO strategy developed and implemented and evaluate and adjust the strategy regularly. Ask for our free SEO analysis by filling out the form on the top of this page.

[:]