[:nl]Wilt u dat uw bedrijfsnaam blijft hangen bij uw klanten? Dat een bezoeker na het verlaten van uw website u niet makkelijk vergeet? Dat is mogelijk met behavioural retargeting, een reclametechniek die geïnteresseerde klanten een gerichte advertentieboodschap blijft voorschotelen op verschillende premium sites die uw klanten graag bezoeken. De campagne kan worden afgestemd op het gedrag van verlatende website bezoekers maar ook op kopende website bezoekers alwaar u aan kunt up- en cross-selling. De bezoekers van uw site kunt u retargeten door een reclameboodschap te laten zien op de sites die zij graag bezoeken. Op deze manier blijft uw merk, website en (nieuwe) aanbieding “top of mind” en bouwt u een loyale klantenkring op. retargeting

Minder klantenverlies!

Denk maar eens aan al die potentiële klanten die u verliest, doordat ze uw website verlaten zonder daadwerkelijk iets te kopen of van een dienst gebruik te maken. Het lijkt moeilijk om deze consumenten te bereiken, want u heeft geen e-mailadres. Maar hoe zou het zijn als u deze bezoekers toch een “gericht aanbod” kunt doen nadat ze uw site zijn verlaten? Neem maar eens in overweging hoeveel geld het u zou opleveren als u slechts de helft van deze klanten toch kunt bereiken, hun interesse kunt winnen en toch nog tot aankoop kunt verleiden. Met deze methode wordt het surfgedrag van uw klant gevolgd, zodat hij advertenties krijgt te zien die perfect bij hem passen. U kunt de klant bijvoorbeeld een aanbod doen voor gratis verzending wanneer ze de site verlaten op de pagina waar de verzendkosten worden getoond. Of een aantrekkelijke tekst zoals: Nu tijdelijk 30% korting, de actie loopt tot …. Tijdgevoelige korting zijn goede triggers om de klant alsnog over de streep te trekken. Daarnaast is het mogelijk om klanten die WEL een aankoop doen te retargeten en ze interessante upsales aan te bieden. Hierbij kunt u denken aan klant die een spelcomputer aanschaft. U kunt deze klant blijven en steeds weer de nieuwste spellen aanbieden. Wanneer deze klant een spel aankoopt kun je nog gerichtere aanbiedingen doen door alleen voor deze klant relevante nieuwe spellen te promoten via retargeting advertenties.

De Voordelen van Online Adverteren Met Retargeting:

 • Gerichte aanbiedingen doen op basis van gedrag van de bezoekers op uw website.
 • Met ‘retargeting advertising’ schieten de bezoekersaantallen van uw website vliegensvlug door het plafond. Uit ervaring blijkt dat het aantal kliks zich binnen de kortste keren vermenigvuldigt met tien, ten opzichte van normale reclamebanners of Google Adwords.
 • De zogeheten ‘conversion rates’ verbeteren, oftewel het aantal bezoekers dat u nodig heeft om uw doelen te behalen, verbeteren, doordat uw advertenties worden getoond aan bezoekers die al eerder interesse toonde in uw producten of diensten.
 • De hogere en tevens effectievere bezoekersaantallen, zorgen ervoor dat u uw investering er snel uithaalt mits de conversiewaarde hoger is dan de cost per conversion.
 • Net zoals bij Google Adwords, kunnen retargeting campagnes uitgevoerd worden op een performance-only basis, wat inhoudt dat u slechts betaalt als de campagne meetbare resultaten heeft opgeleverd. Op die manier krijgt u zekerheid.
 • Raak uw klanten niet kwijt terwijl ze de winkel verlaten, maar plavei hun weg naar buiten met advertenties van uw organisatie.
 • Klanten vergeten uw naam niet meer!

Wilt u ook aan de slag met behavioural retargeting?

Simple Seo biedt u een retargeting campagne aan waarbij u tegen aan lage prijs een geoptimaliseerde advertentie campagne krijgt. U zult op veel belangrijke premium sites met zeer grote bezoekersaantallen uw boodschap kwijt kunnen en verlatende website bezoekers alsnog overhalen eventueel met een kortingsactie zoals gratis verzenden over de streep kunnen halen. Dus ondanks dat deze bezoekers zich niet meer op uw site bevinden kunt u ze dan alsnog overhalen om klant bij u te worden. Een instap retargeting campagne begint bij ons al bij €180,- per maand. Met dit bedrag kunnen we de campagne opstarten en optimaliseren om zo tot een minimale cost per click te komen. Wanneer de campagne rendabel is dan doet u er verstandig aan om het budget te verhogen zodat er meer meetbare data ontstaan waarmee de campagne geoptimaliseerd kan worden.

Prijzen Retargeting Campagne

In onderstaande tabel ziet u enkel pakketten die wij aanbieden. Het ontwerp van de bannerset zit bij de prijs inbegrepen. Dit bespaart u al gauw €395,-. Naast onze brede kennis onderscheiden wij hiermee ons van de concurrentie. Een dergelijk aanbod zult u niet snel ergens anders aantreffen.

prijzen retargeting campagne

U betaald dus slechts 1 bedrag en ontvangt daarvoor:

 • Een complete bannerset incl. Facebook formaat
 • Inplannen van uw campagne
 • Campagne management en optimalisatie
 • Telefonisch support
 • Wekelijkse uitgebreide rapportage per mail
 • Eigen login in ons retargeting systeem zodat u kunt meekijken

Wilt u meer weten? Voor advies of informatie over online adverteren met een retargeting campagne neemt u contact met ons op. Onze retargeting specialist zal binnen 24 uur reageren.

 [:en]“The Advantages Of Behavioural Retargeting”

Do you want your company name hangs with your customers? A visitor after leaving your website you will not forget easily? This is possible with behavioral retargeting, an advertising technique that interested customers a targeted ad message remains voorschotelen different premium sites that visit your customers happy. The campaign can be tailored to the behavior of website visitors leaving but also buying website visitors where you can up- and cross-selling to. Visitors to your site can retargeting by displaying an advertisement on the sites they like to visit. In this way your brand, website and (new) offer “top of mind” and to build a loyal clientele.

Less loss of customers!

Think of all those potential customers you lose, because they leave your website without having to actually buy something or make use of a service. It seems difficult to reach these consumers, because you have no email address. But how would it be if these visitors do a “targeted offer” can do after they leave your site? Just take into consideration how much money you would give if only half of these customers can achieve anyway, can win their interest and still can be tempted to purchase. With this method, your customer’s browsing behavior is tracked, so he gets to see ads that fit perfectly with him. You can let the customer make an offer for free shipping when they leave our site to the page where the shipping costs are displayed. Or an attractive text like: Now temporary 30% discount, the offer is valid until …. Time sensitive discounts are good triggers the customer to pull yet over. It is also possible to customers who make a purchase OR retargeting and offering them interesting upsales. You can think of customer who buys a console. You can continue this customer and always offer the latest games. When this customer purchases a game you can do even more targeted offers only by this customer to promote relevant new games through retargeting ads.

The Benefits of Online Advertising With Retargeting:

 • Make targeted offers based on visitor behavior on your website.
 • With ‘retargeting advertising’ visitor of your website shoot the fly through the ceiling. Experience shows that the number of clicks within the shortest time multiplied by ten, compared to normal banner ads or Google Adwords.
 • The so-called ‘conversion rates’ increase, or the number of visitors you need to achieve your goals, improve, because your ads will be displayed to visitors who already showed interest in your products or services.
 • The higher and also more effective visitor numbers, make sure you remove your investment quickly if the conversion value exceeds the cost per conversion.
 • Just like Google Adwords, retargeting campaigns can be run on a performance-only basis, which means that you only pay if the campaign has produced measurable results. That way you get security.
 • Touch your customers do not lose when they leave the store, but paving stone their way out ads with your organization.
 • Customers no longer remember your name!

Would you like to work with behavioral retargeting?

Simple Seo offers a retargeting campaign where you at low price to get an optimized advertising campaign. You’ll be able to fit on many important premium sites with very large numbers of visitors leaving your message and website visitors still persuade possibly with a discount offer such as free shipping on can get the line. So even though these visitors are no longer on your site, you can find them still persuaded to become a customer for you. An entry retargeting campaign starts with us all at € 180, – per month. With this money we can start the campaign and optimization in order to achieve a minimum cost per click. When the campaign is profitable then it is wise to increase the budget to more measurable data arise that the campaign can be optimized. Prices Retargeting Campaign In table shows only packages we offer below. The design of the bannerset is included in the price. This will save you soon € 395, -. In addition to our broad knowledge we distinguish this from the competition. Such an offer you will not easily find anywhere else.

You pay a one-time fee and receive:

 • A complete bannerset incl. Facebook format
 • Schedule your campaign
 • Campaign management and optimization
 • Telephone support
 • Weekly extensive reporting by mail
 • Own login in our retargeting system so you can watch

Want to know more? For advice or information about online advertising with a retargeting campaign, please contact us. Our retargeting specialist will respond within 24 hours.[:]